Vergunningsaanvraag Mekelmeersche Veen

Bekendmaking: Ingediende aanvraag omgevingsvergunning
NIEUW-BALINGE, Mekelmeersche Veen, inrichting als buffergebied.
Burgemeester en wethouders van Midden-Drenthe maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een Omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:
een inrichtingsplan ten behoeve van het behoud en ontwikkeling van vochtige heiden, waardoor het plangebied Verlengde Middenraai als buffergebied zal worden ingericht.

Geplaatst in Beleid, Gemeente, Mekelmeersche Veen, Natuurherstel, Ontwikkelingsprojecten, Verlengde Midderaai | Een reactie plaatsen

Jac. P. Thijsse Wandeling, Dwingelderveld, 15 juli 2021, de officiële onthulling.

Donderdag 15 juli 2021 is bij het bezoekerscentrum Dwingelderveld (Dr.) door het achterkleinkind van Jac. P. Thijsse, Saskia Thijsse, is aan de Jac. P. Thijsse Wandelroute zijn naam gegeven.
Daarmee is de grote natuurbeschermer en ‘vader van het Dwingelderveld’ ook in dit gebied vernoemd. Een mooi initiatief van Axel Wiewel met een nog mooier resultaat.


Web foto-album

https://photos.app.goo.gl/6Js6vcW8v4UyXNKe7

Geplaatst in Bezoekerscentrum Dwingelderveld, Bij de buren, Dwingelderveld, Wandeling | Een reactie plaatsen

Overzichtskaart stroomgebied Oude Diep

Geplaatst in Aangrenzende terreinen, Bij de buren, Mantingerbos en -weide, Mantingerveld, Natuurherstel, Ontwikkelingsprojecten, Oude Diep, Waterhuishouding | Een reactie plaatsen

Bovenloop Oude Diep

Reactie van de Waterschap WDODelta op mijn vraag,

Wat nog ontbreekt is het laatste stuk van de bovenloop Oude Diep, van de waterberging aan het Binnenveld, Mantinger bos en -weiden naar de Heirweg Mantinge/Balinge. Wat en wanneer gaat daar wat gebeuren?

Goedemorgen mijnheer Bart Van Lienden, 

Mede op verzoek van onze Omgevingsmanager dhr B. Oude Groote Beverborg beantwoord ik uw gestelde vraag over het inmiddels afgeronde project ‘brongebied Oude Diep’:

Het beekgedeelte van het Oude Diep bovenstrooms Mantinger Bos en Weiden, omgeving Heirweg Mantinge-Balinge is onderdeel van de N2000 uitwerking Mantinger Bos en Weiden. Onder verantwoording van Provincie Drenthe als opdrachtgever is Prolander de komende 2-3 jaar bezig met onderzoeken en maatregel uitwerkingen om de gewenste inrichtingsschets voor het N2000 gebied vorm te geven. In tussentijd is omgeving Heirweg als NNN door Provincie Drenthe begrensd. Hiermee valt dit gebiedsgedeelte onder de aankoop verplichting van de Provincie. Ook binnen de begrenzing Mantinger Bos en Weiden zijn belangrijke particuliere percelen nog niet verworven. 

Provincie Drenthe kan pas na de volledige verwerving van de eigendommen overgaan tot de gewenste inrichting van het N2000 gebied en het inliggende- en aansluitende beekdal Oude Diep. 

Bij de Prolander onderzoeken wordt eveneens gekeken naar een gewenste inrichtingsschets voor het beekgedeelte Mantinger Bos en Weiden naar de Roode Brand. Ook in dit deel moeten nog particuliere eigendommen worden begrensd en aangekocht voordat daadwerkelijke inrichting kan worden gestart. 

De bestuurlijke commissie BKOD is belast met de herinrichting van het beekdal Oude Diep. WDOD is daarin vertegenwoordigd. Inhoudelijk volgen wij de onderzoeken en planvorming en houden wij de omgevingseffecten van maatregelen in beeld. 

Uit voorgaande beschrijving blijkt dat Provincie Drenthe de regie voert over het proces. 

Voor verdere vragen op dat vlak verwijs ik u dan ook naar Provincie Drenthe.

Met vriendelijke groet,   

Hans ter Horst
Adviseur HydrologieWaterschap Drents Overijsselse Delta
Dokter van Deenweg 186, 8025 BM Zwolle
Postbus 60, 8000 AB Zwolle

M

Geplaatst in Brongebied Oude diep, Mantingerbos en -weide, Natuurherstel, Ontwikkelingsprojecten, Prolander, Waterhuishouding, WDODelta | Een reactie plaatsen

Robuust watersysteem Brongebied Oude Diep

Nieuwsbrief Juli 2021

“Wat nog ontbreekt is het laatste deel van de bovenloop van het Oude Diep; vanaf de waterberging Binnenveld via Mantingerbos en -weiden naar de Heirweg Mantinge/Balinge.” Vraag hierover gesteld aan het waterschap.

Robuust watersysteem Brongebied Oude Diep
Meer ruimte voor water in brongebied Oude Diep Midden-Drenthe
Het klimaat verandert. Daardoor wordt het weer extremer. Soms regent het veel in een korte tijd of zijn er juist lange droge periodes. In het brongebied Oude Diep ontstond wateroverlast na extreme regenval. Daarom heeft Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta), op verzoek van de agrariërs in het gebied, maatregelen genomen om deze wateroverlast in de toekomst te voorkomen. Het project is afgerond, zodat bij hevige regenval het water meer ruimte heeft en wateroverlast achterwege blijft.
Water parkeren
Het brongebied Oude Diep heeft ruim 20 hectare aan waterberging gekregen. Dit zijn ongeveer 30 voetbalvelden. In deze waterbergingen slaat het waterschap bij veel regen tijdelijk water op en gaat het daarmee wateroverlast tegen. De waterbergingen Hamslag en Binnenveld kunnen samen tot 70.000 m3 water parkeren. Dit zijn ongeveer 28 olympische zwembaden.
.
De afgegraven oevers in het Oude Diep bieden ook extra ruimte voor water. Doordat het waterschap deze oevers minder vaak maait, gaan er veel planten groeien. Hierdoor is er extra leefgebied voor vissen, vogels en kleine waterdiertjes. Dit alles helpt in het verbeteren van de waterkwaliteit.
Ook zijn de stuwen in dit gebied vispasseerbaar gemaakt. Dit bevordert de vismigratie en is positief voor de visstand. Een goede visstand hoort bij een gezond ecosysteem in en rond het water. Op deze manier combineert WDODelta het tegengaan van wateroverlast met het verbeteren van de biodiversiteit in het gebied.
Dit project kreeg steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Robuust watersysteem Brongebied Oude Diep
Oplevering Brongebied
Hans Pereboom (dagelijks bestuurslid WDODelta): “We hebben er alle vertrouwen in dat het nieuwe systeem voldoet als er veel regen in één keer valt. Naast functioneel is het ook erg mooi geworden: de zwerfkeien hebben een mooie plek gekregen, er zwemmen zwanen rond én het water wordt opgevangen in bergingen. En mochten de agrariërs toch nog overlast ervaren, dan weten ze het waterschap te vinden.”
Het waterschap heeft een bankje en een laadstation voor elektrische fietsen geplaatst bij de kruising Oude Diep/Linthorst Homankanaal. Samen met stichting Het Drentse Landschap werd ook een informatiebord geplaatst over het gebied. Landbouwer (en tevens voorzitter van de klankbordgroep) Henk de Weerd had de eer om samen met Sonja van der Meer (directeur Het Drentse Landschap) en Henk Jumelet (gedeputeerde Provincie Overijssel) het bord te onthullen. Hiervan, en van het gebied, is een video gemaakt. Deze is te bekijken op http://www.wdodelta.nl/oudediep of scan de QR code met de camera van uw telefoon. Door alle maatregelen rondom corona zat een feestelijke afsluiting van het project er helaas niet in.
Vlnr: Hans Pereboom, Sonja van der Meer, Henk de Weerd en Henk Jumelet

Postbus 60
8000 AB Zwolle tel. 088 – 233 12 00 wdodelta.nl

Geplaatst in Brongebied Oude diep, Mantingerbos en -weide, Mantingerweide, Natuurherstel, Ontwikkelingsprojecten, Oude Diep, WDODelta, Zielriet | Een reactie plaatsen

Bewonersbrief 24 juni 2021 “Inrichtingsplan Verlengde Middenraai”

Beste bewoner,

Graag brengen we u op de hoogte van de resultaten van de gebiedsconsultatie “Inrichtingsplan Verlengde Middenraai”.

https://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/natuur-milieu/natuur/natuur-ontwikkeling/gebieden-projecten/oude-diep/

Afgelopen voorjaar hebben verschillende belangstellenden hun reactie op dit plan gegeven. Wij zijn daar blij mee. Uw input is namelijk belangrijk om te voorkomen dat we zaken over het hoofd zien die voor u als bewoner belangrijk kunnen zijn. Daarom nogmaals: dank voor uw reactie!

De reacties waren uiteenlopend en varieerden van positieve feedback tot verzoeken om meer gedetailleerde informatie over het plan. Ook zijn er zorgen geuit. Bijvoorbeeld over de maximumsnelheid op de weg en de vraag of we wel droge voeten houden met deze plannen. Degenen die een reactie hebben gegeven, hebben inmiddels individueel antwoord gekregen van Prolander.

Uitwerking van de plannen

De reacties zijn besproken, voorzien van antwoorden en op 27 mei 2021 is dit behandeld in de vergadering van de bestuurlijke adviescommissie (BAC). Daarbij is besloten dat er op hoofdlijnen geen noemenswaardige punten zijn waarover de BAC  de provincie zal adviseren voor een eventuele planaanpassing. Wel nemen we uw reactie mee bij het opstellen van de detailontwerpen. Hierover zullen we goed met u communiceren en wordt u later over benaderd. 

Tijdens de presentatie van april is aangegeven dat er ook nog gesprekken met bewoners en eigenaren plaatsvinden om dieper op een aantal onderwerpen in te gaan. Waar vragen zijn gesteld over de eigen situatie gaan we in gesprek met de betrokkenen. Afgelopen weken zijn er al verschillende gesprekken geweest. Binnenkort zullen we de overige eigenaren gaan benaderen.

Vervolg

De vergunningaanvragen en bestemmingsplanwijziging zijn in voorbereiding. Hierop is inspraak, bezwaar of beroep mogelijk. Na de aanbesteding van de uitvoeringswerkzaamheden stellen we in overleg met de aannemer gedetailleerde uitvoeringsontwerpen op. Deze ontwerpen worden met u als belanghebbende gedeeld en afgestemd. Dit vindt naar verwachting eind dit jaar of begin volgend jaar plaats.

Wij blijven de komende tijd doorlopend met u in contact. Ook stellen we u op de hoogte van de planning van de uitvoeringswerkzaamheden, de werkvolgorde en de manier van uitvoeren. Vanzelfsprekend kunt u ons te allen tijde benaderen.

Meldpunt natschade

Provincie Drenthe wordt het schadeloket voor iedereen die van mening is dat hij of zij schade heeft geleden door maatregelen die zijn uitgevoerd in het kader van het inrichtingsplan Verlengde Middenraai. Dit betreft schades die vooraf, tijdens of na afloop van de uitvoeringswerk­zaamheden optreden. Wanneer u de schade op een andere manier vergoed krijgt (bijvoorbeeld door de verzekeringsmaatschappij of omdat u een overeenkomst hebt gesloten ter vergoeding van de schade) dan krijgt u geen vergoeding. Ook geldt dat als de schadeoorzaak voor u voordelen heeft opgeleverd, dit wordt verrekend met de vergoeding. Een percentage van ongeveer 5% van de schade blijft voor uw eigen rekening. Dit wordt het normale maatschappelijke risico genoemd. Nadat een schademelding is ingediend zal een werkgroep deze behandelen. Tijdens de behandeling wordt de indiener over de voortgang op de hoogte gehouden.

Hydrologische monitoring

Er vindt op dit moment al grondwatermonitoring plaats om mogelijke verdrogingseffecten in beeld te brengen. Deze monitoring wordt in de toekomst gebruikt om mogelijke effecten op landbouw, bebouwing en infrastructuur in de directe omgeving te kunnen onderbouwen. De monitoring wordt op een aantal punten dit jaar uitgebreid om toetsing van natuurdoelen uit te kunnen voeren na afronding van de werkzaamheden. Wanneer hierover ontwikkelingen zijn te melden zullen wij u daarover informeren. 

Muggenmonitoring

In het inrichtingsplan zijn maatregelen opgenomen die mogelijke overlast van muggen moeten voorkomen. Zo worden er rondom woonerven brede open opgehoogde barrières aangelegd en worden de natste delen zo ver mogelijk van bewoning gerealiseerd. Een meerjarige monitoring van (steek)muggen moet uitwijzen of deze maatregelen het gewenste effect hebben.

Vanaf nu tot september vindt een eerste monitoringsronde (nulmeting) plaats naar stekende insecten in en rondom het te ontwikkelen natuurgebied. Na de afronding van de natuurinrichting van het gebied zal een tweede meting (effectmeting) plaatsvinden die wordt gevolgd door een derde meting een jaar later.

Het veldwerk is in handen van onderzoeks- en adviesbureau Altenburg & Wymenga. In totaal vinden de komende drie jaren elk jaar drie meetrondes plaats. Daar waar gemeten wordt worden de betrokken bewoners geïnformeerd over de exacte meetlocaties.

Voor verdere informatie of als u nadere vragen heeft, kunt u uiteraard contact opnemen met Prolander via oudediep@prolander.nl.

Met vriendelijke groet,

W. Scheerhoorn (Walter)

prolander_logo

………………………………………………………………

Prolander werkt aan het landschap van Drenthe en Groningen

Postadres: Postbus 50040, 9400 LA Assen

Geplaatst in Beleid, Hydrologie, Mantingerveld, Mekelmeersche Veen, Natuurherstel, Ontwikkelingsprojecten, Verlengde Midderaai | Een reactie plaatsen

Guldenroede verwijderd

We rekenen de guldenroede tot de invasieve soorten. In het bosje Ekkelkampen/Heirweg drie plekken vrij gemaakt. Aan het Binnenveld, Mantingerweiden een pol verwijderd. Er zullen nog wel stukjes wortelstok in de grond zijn achter gebleven. Dat halen we volgend jaar weg. Uitputten is het devies.

Binnenveld
Geplaatst in Binnenveld, Ekkelkampen, Flora, Guldenroede, Heirweg, Invasieve soorten, Mantingerbos en -weide | Een reactie plaatsen

Controle heidekoeien

Controle van de heidekoeien door Dolfing, hij krijgt ze makkelijk bij elkaar met lijnzaadbrokken. Zes kalfjes en nog een op komst. Achterste Knijpe, Mantingerveld

Moet nog kalveren
De brokken op, heidekoeien gaan de Achterste Knijpe weer op
Geplaatst in Achterste Knijpe, Dieren, Grazers, Heidekoe, Heidekoeien, Mantingerveld, Vee, Zomer | Een reactie plaatsen

Gekraagde roodstaart

De gekraagde roodstaart ♀voert de jongen. Redelijk schuw, houdt mij in de gaten. Man zingt in de buurt. Mantingerdijk

https://www.vogelvisie.nl/soort/gekraagde_roodstaart.php

Geplaatst in Gekraagde roodstaart, Mantingerdijk 7, Mantingerveld, Vogels, Zomer | Een reactie plaatsen

Hele dag regen

Vandaag weer een flinke aanvulling op het (grond)water. Op de plagstroken en karrensporen op de Achterste Knijpe flinke plassen tot 10 cm diep. De dopheide in bloei, houdt van nat.

Geplaatst in Dopheide, Flora, Heide, Zomer | Een reactie plaatsen